top of page
  • Foto van schrijverMarcel Hoogsteder

Goed voorbereid op de Omgevingswet vóór 1 januari 2024

Na een aantal keer uitstel door technische uitdagingen, zal de Omgevingswet nu echt per 1 januari 2024 ingevoerd worden. Dit zal ervoor moeten gaan zorgen dat procedures gestroomlijnd worden, regelgevingen beter op elkaar worden afgestemd en dat er kortere beslistermijnen zullen komen.


Genoeg reden voor omgevingsmanagers om zich goed voor te bereiden, maar hoe doe je dat? Je leest het in dit blog.


Wat verandert er door de Omgevingswet?

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetgeving en regels voor bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Daarmee vormt de wet de basis voor een nieuwe samenhangende benadering van de gehele fysieke leefomgeving. Deze bundeling van wetgeving en regels betekent:

  • Dat er in plaats van 26 verschillende wetten, nog maar 1 wet is;

  • Dat er in plaats van 60 Algemene Maatregelen van Bestuur, er nog maar 4 zijn;

  • En dat er in plaats van 75 verschillende ministeriële regelingen, er nog maar 1 Omgevingsregeling is.


Deze nieuwe aanpak zorgt ervoor dat er ruimte is voor lokaal maatwerk, betere en snellere besluitvorming en dat participatie wordt bevorderd. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers beter te betrekken bij de ontwikkeling(en) in hun leefomgeving.


Dit zorgt voor 4 grote verbeteringen:

  1. Inzichtelijk omgevingsrecht In plaats van een wirwar aan regels, zorgt de Omgevingswet voor één inzichtelijk en voorspelbaar stelsel dat eenvoudig te gebruiken is.

  2. Leefomgeving centraal Het beleid, de besluitvorming en de regelgeving voor de leefomgeving worden veranderd van een sectorgerichte aanpak naar een meer geïntegreerde aanpak.

  3. Ruimte voor maatwerk Decentrale overheden krijgen meer vrijheid om op specifieke gebieden maatwerk toe te passen en eigen afwegingen te maken.

  4. Snellere en betere besluitvorming Er worden maatregelen genomen om besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving te versnellen en te verbeteren.


Hoe kun je je als omgevingsmanager voorbereiden?

De verbeteringen voortkomend uit de nieuwe Omgevingswet klinken natuurlijk mooi, maar in het begin zal het nog wel wennen zijn. Zoals altijd met nieuwe ontwikkelingen. En niet alleen voor jou, maar ook voor je partners. Voor hen is het natuurlijk eveneens nieuw.


Daarom is onze voornaamste tip om je goed voor te bereiden door alle benodigde informatie in te winnen en door je vooral goed in te lezen. Op aandeslagmetdeomgevingswet.nl is veel informatie beschikbaar die je daarbij kan helpen. Of raadpleeg een consultant met wie je jouw specifieke casussen kunt bespreken.


Wanneer je dit niet doet, loop je de kans dat je een zeer stressvolle periode tegemoet gaat en dat je niet langer goed de belangen kan behartigen van jouw project(en). Dit omdat je niet langer weet welke stappen je moet zetten of welke keuzes je moet maken.


Participatie

Met de Omgevingswet worden er ook veranderingen doorgevoerd om participatie te bevorderen. Dit zodat burgers, belanghebbenden en andere betrokkenen meer inspraak krijgen bij beslissingen over hun fysieke leefomgeving.


De Omgevingswet vereist dat er duidelijk en op tijd gecommuniceerd wordt over plannen en projecten die invloed hebben op de leefomgeving. Daarnaast worden er meer mogelijkheden geboden voor participatie, zoals het geven van meningen, het indienen van bezwaren en het voeren van gesprekken.


Participatie is op zich niks nieuws, maar met de invoering van de Omgevingswet wordt het wel heel belangrijk dat dit ook herleidbaar is. Dit betekent dat je ook moet kunnen aantonen wat je met de participatie hebt gedaan en wat de afweging is geweest om een suggestie wel of niet door te voeren. Daarnaast wordt er ook verwacht dat je hierover terugkoppeling geeft aan degenen en partijen die geparticipeerd hebben.


In een notendop: Maak participatie herleidbaar, doe dat tijdig en zorg voor terugkoppeling.Hoe helpt Dialog?

De betrokkenheid in en veeleisendheid aan de leefomgeving zal alleen maar toenemen. Het aantal belanghebbenden wordt groter en de materie rond omgevingsmanagement complexer waardoor de hoeveelheid input toeneemt. Wat op zijn beurt zal leiden tot een hogere administratielast. Dit is waar Dialog om de hoek komt kijken.


Dialog is het meest complete softwareplatform voor omgevingsmanagers dat jou gaat helpen bij het inzichtelijk maken van alle stakeholders rondom een project. Partners, gemeenten, burgers en ondernemers: al hun issues, belangen en eisen worden in Dialog overzichtelijk bijgehouden. Zo maak je niet alleen snel een analyse, maar kom je ook tot een toepasbare strategie voor je stakeholder-, participatie- en communicatieplan.


Ben je benieuwd wat Dialog voor jou kan betekenen?
Inbegrepen in de trial

✔ Single user project

✔ Toegang tot alle features

✔ Toegang tot de helpdesk

✔ Persoonlijke support

✔ Stopt automatisch na 1 maand

Comments


bottom of page