top of page

Algemene

voorwaarden

Bekijk onze algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Getdialog B.V. gevestigd aan Bolkensteeg 19a in Dongen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 73385476 (hierna aangeduid als “Getdialog”).

 

Artikel 1.              Definities

1.1.        Account: het persoonlijke account van een Eindgebruiker waarmee hij of zij toegang krijgt tot de Software. 

1.2.        Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden.

1.3.        Dienst(en): alle diensten zoals beschreven in de Overeenkomst, waaronder mede begrepen kan zijn de levering van Software.

1.4.        Eindgebruiker: de natuurlijk persoon die de door Getdialog ten behoeve van Opdrachtgever geleverde Software gebruikt.

1.5.        Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.6.        Kantooruren: de tijd van 08:00 tot 17:00 uur (Nederlandse tijd) op werkdagen (maandag tot en met vrijdag), met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen en dagen waarvan Getdialog vooraf heeft aangegeven gesloten te zijn.

1.7.        Klantdata: alle door Opdrachtgever of Eindgebruikers op de systemen zoals ingezet voor de levering van de Software opgeslagen gegevens.

1.8.        Offerte: een Schriftelijk aanbod van Getdialog.

1.9.        Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, met wie Getdialog de Overeenkomst sluit.

1.10.     Overeenkomst: de overeenkomst tussen Getdialog en Opdrachtgever op grond waarvan Getdialog de Diensten zal (doen) leveren aan Opdrachtgever en waarvan de Algemene Voorwaarden, de Service Level Agreement en de Verwerkersovereenkomst (indien van toepassing) onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

1.11.     Partij(en): Getdialog en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.

1.12.     Service Level Agreement: de service level agreement die als bijlage aan de Overeenkomst is toegevoegd en die een onlosmakelijk onderdeel is van de Overeenkomst.

1.13.     Schriftelijk: zowel communicatie op schrift als per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud van de communicatie voldoende vaststaat.

1.14.     Software: alle programmatuur die aan Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld onder de Overeenkomst. 

1.15.     Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een of beide Partijen en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld. De inhoud van de Overeenkomst is in ieder geval vertrouwelijke informatie.

1.16.     Verwerkersovereenkomst: de overeenkomst die tussen Partijen gesloten wordt wanneer Getdialog bij de levering van de Diensten in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt.

 

Artikel 2.              Toepasselijkheid en interpretatie

2.1.        De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen waaronder Offertes van Getdialog, de uitvoering van werkzaamheden door of uit naam van Getdialog en de uitvoering van (toekomstige) Overeenkomsten.

2.2.        De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3.        De toepassing van artikel 227b lid 1 en 227c van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 

2.4.        Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig als deze Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. 

2.5.        Indien enige bepaling uit de Algemeen Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6.        Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde:

a.             Aanvullende Schriftelijke en ondertekende afspraken;

b.             Geaccordeerde Offerte;

c.              Verwerkersovereenkomst (indien van toepassing);

d.             Service Level Agreement

e.              Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3.              Totstandkoming van de overeenkomst           

3.1.        Een Offerte of ander aanbod van Getdialog is vrijblijvend en is geldig voor de duur van veertien (14) dagen na dagtekening. Getdialog is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen, maar indien Getdialog daartoe overgaat, geldt de Offerte of het aanbod alsnog als aanvaard.

3.2.        Getdialog is alleen gebonden aan een, door een potentiële Opdrachtgever gedane, afwijkende aanvaarding van een aanbod van Getdialog, indien Getdialog de afwijkende aanvaarding Schriftelijk uitdrukkelijk accepteert. 

3.3.        De Overeenkomst komt tot stand door: 

a)             de ondertekening van de Offerte door Partijen; 

b)             de digitale ondertekening van de Offerte door Opdrachtgever;

c)             de Schriftelijke aanvaarding van Getdialog op een door Opdrachtgever verstuurde inkooporder;

d)             de Schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van de Offerte of een ander aanbod van Getdialog; 

e)             het volledig doorlopen van het onlinebestelproces en het bevestigen van de bestelling bij het afronden van de bestelling en bevestiging van de bestelling per e-mail door Getdialog.

3.4.        De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de Offerte of het aanbod van Getdialog. In het geval van mondelinge aanvaarding verlangt Getdialog een Schriftelijke bevestiging alvorens met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen.

3.5.        Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de Offerte of het aanbod, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Getdialog werkzaamheden verricht of producten levert die binnen de omschrijving van de Offerte of het aanbod vallen, dan wordt de Offerte of het aanbod als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Getdialog verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten of producten te leveren zonder een Offerte af te wachten.

 

Artikel 4.              Duur en einde van de overeenkomst

4.1.        Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de duur van de Overeenkomst twaalf (12) maanden. Het is Partijen niet toegestaan om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, behoudens voor gevallen waarvoor in deze Algemene Voorwaarden of in andere onderdelen van de Overeenkomst expliciet een uitzondering is gemaakt.  Artikel 6:271 BW e.v. wordt door Partijen uitgesloten.

4.2.        De Overeenkomst zal na afloop telkens automatisch en stilzwijgend worden verlengd met additionele periodes die gelijk zijn aan de aanvankelijke duur, tenzij één der Partij minstens één (1) maand voor afloop van de initiële looptijd van de Overeenkomst door de andere Partij Schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van diens wens om de Overeenkomst niet te verlengen. 

4.3.        Voor een eenmalige Overeenkomst, niet zijnde een duurovereenkomst, geldt dat deze voortduurt voor de duur die nodig is voor de levering van de Diensten.

4.4.        Getdialog mag de Overeenkomst op elk moment en met directe ingang opschorten of opzeggen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien:

a.             Opdrachtgever failliet is verklaard of faillissement aanvraagt;

b.             Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;

c.              de onderneming van Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;

d.             Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt en de tekortkomingen niet binnen een redelijke termijn na ingebrekestelling herstelt. Een voorafgaande ingebrekestelling is echter niet noodzakelijk in de gevallen waarin wordt voor zien in deze Algemene Voorwaarden of wanneer het verzuim op grond van de wet van rechtswege intreedt;

e.              er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van Opdrachtgever.

4.5.        Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Opdrachtgever slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van Getdialog op vergoeding van schade, gederfde winst en rente. 

4.6.        Indien een ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Getdialog recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat. 

4.7.        Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

4.8.        Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht. 

 

Artikel 5.              Uitvoering van de overeenkomst

5.1.        Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Getdialog zich inspannen om zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van de Overeenkomst, met inachtneming van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 

5.2.        Door Getdialog bekendgemaakte (lever-)termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. 

5.3.        Opdrachtgever zal aan Getdialog alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Opdrachtgever aan Getdialog: 

a.             alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan Getdialog aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst; en 

b.             toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder zijn beheer (zoals serverruimtes en webhostingaccounts) indien en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

5.4.        Getdialog heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Opdrachtgever als dat vooraf is overeengekomen.

5.5.        Indien de medewerkers van Getdialog of door Getdialog ingeschakelde derden werkzaamheden verrichten op het kantoor van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, zal Opdrachtgever kosteloos alle redelijke ondersteuning en faciliteiten bieden die daarbij nodig zijn.

5.6.        Indien de uitvoering van een opdracht onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst en de opdracht is verleend met oog op de uitvoering van die opdracht door een bepaalde persoon, dan mag Getdialog de opdracht onder zijn verantwoordelijkheid ook laten uitvoeren door een andere persoon. 

5.7.        Indien de medewerkers van Getdialog of door Getdialog ingeschakelde derden werkzaamheden verrichten op het kantoor van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, zal Opdrachtgever kosteloos alle redelijke ondersteuning en faciliteiten bieden die daarbij nodig zijn, waaronder in ieder geval een werkplek met netwerktoegang.  Opdrachtgever zal eventuele huisregels of andere veiligheidsvoorschriften tijdig (minimaal 5 dagen voordat de werkzaamheden zijn ingepland) aan Getdialog kenbaar maken.

 

Artikel 6.              Account

6.1.        Om gebruik te kunnen maken van de Software hebben Eindgebruikers een Account nodig. De licentiekosten kunnen (mede) afhankelijk zijn van het aantal Eindgebruikers. Het is daarom uitdrukkelijk niet toegestaan om één Account met meerdere personen te delen. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat iedere Eindgebruiker beschikt over een eigen Account. Getdialog zal Opdrachtgever een admin account verstrekken voor de Software. Opdrachtgever kan vervolgens zelf de Accounts aanmaken voor de Eindgebruikers.

6.2.        Eindgebruikers dienen de inloggegevens voor hun Account strikt geheim te houden. Getdialog mag ervan uitgaan dat al het gebruik van de Software na in te loggen met het Account door de betreffende Eindgebruiker worden uitgevoerd. 

6.3.        Als logingegevens van een Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, zal Opdrachtgever direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van het wachtwoord of het blokkeren van het Account. 

6.4.        Getdialog zal het aantal Eindgebruikers geautomatiseerd vaststellen. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om deze controles van Getdialog te verhinderen of te (proberen te) omzeilen. Als Getdialog twijfelt aan de juistheid van het vastgestelde aantal Eindgebruikers, kan Getdialog een onafhankelijke en aan geheimhouding gebonden deskundige derde aanstellen om dit te controleren via de systemen van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen die de aangewezen derde redelijkerwijs nodig heeft voor de uitvoering van de audit. 

6.5.        Als uit de audit blijkt dat de licentie van Opdrachtgever niet toereikend is voor het aantal Eindgebruikers, heeft Getdialog het recht om de ontbrekende licenties alsnog aan Opdrachtgever te factureren tegen 200 procent van de reguliere licentieprijs. Ook komen de kosten voor de uitgevoerde audit in dat geval voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 7.              Ontwikkeling

7.1.        Partijen zullen in goed overleg tijdsperiodes overeenkomen waarin Getdialog, al dan niet samen met Opdrachtgever, zich zal inspannen de programmeerwerkzaamheden uit te voeren (ook wel ‘sprints’ genoemd). De hoeveelheid sprints en de inhoud van de sprints zal vastgesteld worden in samenspraak tussen Partijen. Het uitstellen of annuleren van geplande programmeerwerkzaamheden is enkel mogelijk na goed overleg met en Schriftelijke instemming van Getdialog. Getdialog kan voorwaarden verbinden aan het uitstellen of annuleren van werkzaamheden.  

7.2.        Voorafgaand aan een sprint, stelt Getdialog vast welke wensen van de klant zij beoogt te realiseren. Vervolgens zal Getdialog de voorgenomen programmeerwerkzaamheden uitvoeren gedurende de sprint.   

7.3.        Indien tijdens het ontwikkelen van de Software blijkt dat het onmogelijk is voor Getdialog om bepaalde wensen van Opdrachtgever te ontwikkelen, dan kan Getdialog er naar eigen inzicht voor kiezen om de ontwikkeling van de betreffende wens te stoppen. Dit zal Getdialog vervolgens mededelen aan Opdrachtgever, waarna Partijen in goed overleg zullen besluiten om de betreffende wens te schrappen of te versimpelen. 

7.4.        Nadat de sprint ten einde is gekomen, kunnen Partijen het resultaat bespreken en vaststellen of (1) het ontwikkelde voldoet aan de vooraf geformuleerde wensen van Opdrachtgever, (2) de betreffende sprint moet worden verlengd teneinde het ontwikkelde te verbeteren, of (3) een nieuwe sprint moet worden ingepland teneinde aanpassingen door te voeren in het ontwikkelde. 

7.5.        Programmeerwerkzaamheden worden in beginsel uitgevoerd tijdens Kantooruren. Indien Getdialog buiten Kantooruren werkzaamheden verricht in opdracht van Opdrachtgever, dan zullen deze overuren bijgehouden worden en als volgt en rekening worden gebracht:  

a.             wanneer er sprake is van overuren op maandag tot en met zaterdag, dan zal Opdrachtgever voor deze overuren 150% van het gebruikelijke uurtarief betalen aan Getdialog; 

b.             wanneer er sprake is van overuren op een zondag, Nederlandse nationale feestdag of een dag waarvan Getdialog heeft aangegeven gesloten te zijn, dan zal 200% van het gebruikelijke uurtarief van het betreffende teamlid (of de betreffende teamleden) per overuur in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. 

7.6.        Indien Getdialog op een andere locatie dan de gebruikelijke locatie van Getdialog (bijvoorbeeld op locatie van de Opdrachtgever) werkzaamheden moeten verrichten, dan is Getdialog gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Deze kosten bestaan onder andere uit: reiskosten, (reis)verzekeringskosten, kosten van accommodatie en kosten voor eten en drinken. Getdialog en Opdrachtgever spannen zich ervoor in om dergelijke kosten zoveel mogelijk vooraf af te stemmen.  

 

Artikel 8.              Trainingen

8.1.        Getdialog kan trainingen voor de Opdrachtgever verzorgen in het gebruik van de Software. De inhoud daarvan zal in gezamenlijk overleg nader worden uitgewerkt. Indien redelijk, zal Getdialog extra kosten voor de trainingen in rekening brengen bij de Opdrachtgever. 

8.2.        Het is mogelijk voor Getdialog om, in samenspraak met de Opdrachtgever, derden in te schakelen voor het geven van de trainingen. Getdialog kan de kosten voor het inschakelen van deze derden in rekening brengen bij de Opdrachtgever. 

8.3.        Trainingen vinden online plaats, tenzij anders overeengekomen. Indien de trainer dient te overnachten ten behoeve van een training, zullen reis- en verblijfskosten in rekening worden gebracht. 

8.4.        Wanneer de training op locatie wordt gegeven kan Opdrachtgever de training tot uiterlijk vijf (5) dagen van tevoren kosteloos annuleren of verzetten. Een verzoek hiertoe dient Schriftelijk ingediend te worden bij Getdialog en zal door Getdialog Schriftelijk worden bevestigd. Bij een te late annulering of wijziging kan Getdialog een bedrag voor de training in rekening brengen. 

8.5.        Materialen ten behoeve van trainingen zijn en blijven eigendom van Getdialog ook indien aangepast of ontwikkeld op verzoek van Opdrachtgever. 

8.6.        De bepalingen omtrent geheimhouding zijn van overeenkomstige toepassing op de inhoud van de trainingen. 

 

Artikel 9.              Intellectuele eigendomsrechten & licentie

9.1.        Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Software en de ontwikkelingen van de Software berusten en blijven berusten bij Getdialog of diens licentiegevers.

9.2.        Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Software te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst en in overeenstemming met de voorwaarden die in de Overeenkomst zijn vastgelegd.

9.3.        Opdrachtgever is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Software en heeft geen recht op een kopie van de bronbestanden van de Software, behoudens de gevallen waarin dat dwingendrechtelijk is toegestaan of Schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

9.4.        Getdialog kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Software. Indien Getdialog dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.

9.5.        Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Software te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter uit de Software te verwijderen.

9.6.        Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Klantdata berusten bij Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Getdialog voor enige aanspraken van derden op grond van de inbreuk op een (Intellectueel Eigendoms-) recht vanwege de Klantdata of materialen zoals afkomstig van de Opdrachtgever of zijn Eindgebruikers.

9.7.        Het is Getdialog toegestaan de (bedrijfs)naam, het logo en een algemene beschrijving van Opdrachtgever te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit.

9.8.        Indien Getdialog bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van software of materialen die worden aangeleverd of die beschikbaar worden gesteld door Opdrachtgever, garandeert Opdrachtgever dat hij het recht heeft om de software of materialen door Getdialog te laten gebruiken, ofwel doordat Opdrachtgever auteursrechthebbende is van de software of materialen, ofwel omdat opdrachtgever een (toereikend) gebruiksrecht van de auteursrechthebbende heeft verworven.

9.9.        Getdialog heeft het recht om foto’s, afbeeldingen, illustraties of beschrijvingen van de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde materialen te publiceren via zijn website dan wel op te nemen in andere commerciële uitingen. Getdialog mag hierbij de (bedrijfs)naam, het logo en een algemene omschrijving van Opdrachtgever en de geleverde Diensten vermelden.

 

Artikel 10.          Gebruiksregels

10.1.     Opdrachtgever garandeert dat de Software niet zal worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om in de Software materialen in te vullen die:

a.             Inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haat zaaiend zijn;

b.             informatie bevatten over of behulpzaam kunnen zijn bij het schenden van rechten van derden, zoals hacktools of uitleg over computercriminaliteit die bedoeld is om de lezer criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;

c.              een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden;

d.             hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere Intellectuele Eigendomsrechten; of

e.              kinderpornografie, bestialiteitspornografie of animaties daarvan bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden.

10.2.     Het invoeren van pornografische materialen middels de Software is niet toegestaan. 

10.3.     Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Getdialog of overige klanten. 

10.4.     Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de systemen van Getdialog, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Getdialog, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. 

10.5.     Indien naar het oordeel van Getdialog hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de applicatie van Getdialog of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Getdialog gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Getdialog mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever.

 

Artikel 11.          Geheimhouding

11.1.     Beide Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

11.2.     De ontvangende Partij zorgt dat Vertrouwelijke Informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen vertrouwelijke informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming. 

11.3.     De plicht tot het geheimhouden van Vertrouwelijke Informatie geldt niet indien en voor zover de ontvangende Partij kan bewijzen dat deze: 

a.             voor de datum van verstrekking al in het bezit was van de ontvangende Partij;  

b.             verkrijgbaar is bij een derde zonder dat deze enige geheimhoudingsplicht jegens de verstrekkende Partij zou schenden door de verstrekking;  

c.              beschikbaar is uit openbare bronnen, zoals kranten, octrooidatabanken, publiektoegankelijke websites of diensten;  

d.             onafhankelijk en zonder gebruikmaking van enige informatie van de verstrekkende Partij is ontwikkeld door de ontvangende Partij.  

11.4.     Indien een Partij een bevel tot afgifte van Vertrouwelijke Informatie van een bevoegde instantie ontvangt, heeft zij het recht om tot afgifte over te gaan. De verstrekkende Partij wordt echter zo spoedig mogelijk (vooraf) over het bevel geïnformeerd, tenzij dit niet is toegestaan. Indien de verstrekkende Partij aangeeft maatregelen te willen nemen tegen het bevel (bijvoorbeeld via een kort geding), zal de ontvangende Partij wachten met afgifte tot hierop is beslist, voor zover dit wettelijk mogelijk is.

11.5.     Partijen leggen de in de voorgaande leden beschreven verplichtingen ook op aan werknemers en eventueel aan ingeschakelde derden aan wie de Vertrouwelijke Informatie wordt verstrekt.

11.6.     Alle Klantdata blijft eigendom van Opdrachtgever. Getdialog zal geen gebruik maken van of eigendomsaanspraken doen op de Klantdata en zal enkel kennisnemen van de Klantdata zover nodig in het kader van de levering van de Software.

 

Artikel 12.          Overname personeel

12.1.     Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de Overeenkomst voortduurt, alsmede één (1) jaar na afloop daarvan, werknemers van Getdialog in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Getdialog. 

12.2.     Onder werknemers van Getdialog worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Getdialog of van één van de aan Getdialog gelieerde ondernemingen of die niet langer dan één (1) jaar geleden in dienst van Getdialog of van één van de aan Getdialog gelieerde ondernemingen waren.

12.3.     Bij een schending van het bepaalde in dit artikel is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd aan Getdialog, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van 25.000 euro per overtreding en 2.500 euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt tot een maximumbedrag van 50.000 euro per werknemer, onverminderd het recht van Getdialog om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13.          Aansprakelijkheid

13.1.     De aansprakelijkheid van Getdialog voor schade of andere claims op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, een onrechtmatige daad dan wel op enige andere grond, is per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de bedragen (exclusief btw) die Opdrachtgever aan Getdialog verschuldigd is over een periode van zes (6) maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade en tot een maximum van 50.000  (zegge: vijftigduizend) euro per jaar, ongeacht het aantal gebeurtenissen. 

13.2.     Als de schade ontstaat binnen zes (6) maanden na de ingangsdatum van de Overeenkomst, geldt in afwijking van het vorige lid dat de aansprakelijkheid van Getdialog beperkt is tot het bedrag (exclusief btw) dat Opdrachtgever naar verwachting verschuldigd zal zijn gedurende de eerste zes (6) maanden gerekend van de ingangsdatum, tot een maximum van 50.000 (zegge: vijftigduizend) euro per jaar, ongeacht het aantal gebeurtenissen. 

13.3.     Onverminderd het hiervoor bepaalde, is Getdialog alleen aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden directe schade. Onder directe schade wordt door Partijen in het kader van de Overeenkomst uitsluitend verstaan: 

a.             Redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om Getdialog ertoe aan te manen om de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen; 

b.             redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de geleden schade, voor zover Opdrachtgever in staat is om deze oorzaak en omvang zonder tussenkomst van Getdialog vast te stellen; 

c.              redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de schade te voorkomen of te beperken, voor zover Opdrachtgever hiertoe in staat is zonder tussenkomst van Getdialog; 

d.             redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie alsnog te laten voldoen aan de Overeenkomst, voor zover Opdrachtgever hiertoe in staat is zonder tussenkomst van Getdialog; en 

e.              kosten voor het vaststellen, onderzoeken en beperken van de gevolgen van een datalek (waarmee wordt bedoeld: een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals gedefinieerd in artikel 4 lid 12 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

13.4.     Voor overige schade is Getdialog niet aansprakelijk. 

13.5.     Getdialog is alleen gehouden tot vergoeding van de door Opdrachtgever geleden schade indien deze uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking of na het moment dat Opdrachtgever deze redelijkerwijs had behoren te ontdekken Schriftelijk bij Getdialog wordt gemeld.

13.6.     Enige tussen Partijen overeengekomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover (i) de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van de schadeveroorzakende Partij, of (ii) de beperking of uitsluiting anderszins in strijd zou zijn met toepasselijke wet- en regelgeving.

13.7.     De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt nadrukkelijk ook voor schade of claims die het gevolg zijn van een schending van een tussen Partijen overeengekomen garantieverplichting.

13.8.     De Opdrachtgever vrijwaart Getdialog voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Getdialog toerekenbaar is. Indien Getdialog uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Getdialog zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Getdialog, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Getdialog en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

 

Artikel 14.          Overmacht

14.1.     Getdialog kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden, indien nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht bij Getdialog of zijn leveranciers. Getdialog kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hiervan het gevolg is.

14.2.     Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, overlijden, mobilisatie, oorlog, terreur, stakingen, in- en uitvoerbelemmeringen, stagnatie in toelevering, brand en overstromingen.

14.3.     Indien een overmachtssituatie langer dan 60 dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct Schriftelijk op te zeggen, zonder dat hierbij enige verplichting tot ongedaanmaking ontstaat.

 

Artikel 15.          Vergoeding

15.1.     Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle door Getdialog genoemde prijzen exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 

15.2.     Indien een prijs in een Offerte of aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Getdialog het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. 

15.3.     Getdialog is gerechtigd de gehanteerde prijzen in de Overeenkomst op elk moment te verhogen. Getdialog zal Opdrachtgever hierover ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, tegen de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden. 

15.4.     Getdialog is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze Overeenkomst jaarlijks, gedurende de maand januari te indexeren aan de hand van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.

15.5.     Prijzen kunnen daarnaast te allen tijde door Getdialog tussentijds worden verhoogd indien de tarieven van zijn toeleveranciers van bijvoorbeeld stroom, datacenter en (public) cloud-oplossingen stijgen. Voorgaande zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 16.          Betaling

16.1.     De betaaltermijn is dertig (30) dagen na factuurdatum. Getdialog behoudt zich het recht voor om verschuldigde bedragen vooraf te factureren.

16.2.     Opdrachtgever is bij gebreke van betaling vanaf de vervaldatum van de factuur van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Getdialog is dan gerechtigd de Opdrachtgever het gehele verschuldigde bedrag, alsmede de vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag berekende rente ad vijf (5) procent per maand, dan wel, indien hoger, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.

16.3.     Onverminderd het bovenstaande zullen alle kosten die samenhangen met het incasseren van openstaande vorderingen – zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus) – voor rekening van de Opdrachtgever zijn. Getdialog is in ieder geval gerechtigd direct, dus desgewenst bij de eerste aanmaning, een bedrag aan buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen van vijftien (15) procent  van het openstaande bedrag, met een minimum van 250 euro.

16.4.     Getdialog heeft het recht het gebruik van de Software op te schorten en/of tijdelijk te blokkeren indien:

a.             de Opdrachtgever de door hem verstrekte machtiging tot automatische afschrijving intrekt;

b.             de Opdrachtgever de door Getdialog ingediende facturen bij herhaling niet tijdig betaalt;

c.              er een verslechtering in de solvabiliteit van Opdrachtgever intreedt die gerede aanleiding geeft tot twijfel over het betalingsvermogen en de kredietwaardigheid van Opdrachtgever;

d.             misbruik of oneigenlijk gebruik is geconstateerd.

16.5.     Voor het blokkeren en een eventuele deblokkering kan Getdialog administratiekosten in rekening brengen. De Opdrachtgever blijft gedurende de blokkering eventueel periodiek verschuldigde bedragen verschuldigd. 

16.6.     Enige vordering tot betaling is direct opeisbaar indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, algeheel beslag op vermogensbestanddelen gelegd krijgt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 

16.7.     Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige op Opdrachtgever rustende betalingsverplichting te verrekenen met enige vordering op Getdialog uit welke hoofde dan ook.

 

Artikel 17.          Wijziging van de overeenkomst 

17.1.     Na totstandkoming kan de Overeenkomst alleen worden gewijzigd met Schriftelijke instemming van beide Partijen.

17.2.     Elke wijziging van naam, woonplaats of bedrijfszetel, respectievelijk factuuradres of rechtsvorm dient door Opdrachtgever terstond Schriftelijk aan Getdialog te worden doorgegeven. Getdialog kan aanvullende voorwaarden stellen betreffende de acceptatie van de gevolgen van een dergelijke wijziging.

17.3.     Getdialog behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Indien Opdrachtgever het niet eens is met een door Getdialog aangekondigde wijziging in de Algemene Voorwaarden, kan hij binnen veertien (14) dagen na bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen een wijziging. Getdialog zal in dat geval heroverwegen of hij de wijziging wenst door te voeren of niet. Zet Getdialog deze wijziging toch door, dan kan Opdrachtgever opzeggen tegen de datum en tot uiterlijk het moment dat deze wijziging in werking treedt. 

17.4.     Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in het voordeel van Opdrachtgever, kunnen te allen tijde worden doorgevoerd in de Algemene Voorwaarden, zonder voorafgaande aankondiging of bezwaarmogelijkheid voor Opdrachtgever.

 

Artikel 18.          Overdracht rechten en plichten

18.1.     Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij, zonder Schriftelijke toestemming van Getdialog.

18.2.     Opdrachtgever geeft Getdialog bij voorbaat recht, zonder toestemming of medewerking van Opdrachtgever nodig te hebben, om de tussen Partijen gesloten Overeenkomst geheel, dan wel op onderdelen, over te dragen aan moeder-, zuster-, en/of dochtermaatschappijen dan wel een derde partij in het geval van fusie of overname. Getdialog zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren als een dergelijke overdracht heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 19.          Exit

19.1.     Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever bij beëindiging van de Overeenkomst zelf verantwoordelijk om diens Klantdata tijdig (binnen twee (2) weken na de datum waarop de Overeenkomst eindigt) veilig te stellen en zo nodig te migreren naar een ander systeem van een andere dienstverlener. Indien Opdrachtgever hierbij ondersteuning verlangt van Getdialog, kan Getdialog hiervoor de naar redelijkheid gemaakte kosten afzonderlijk bij Opdrachtgever in rekening brengen.

19.2.     Voor de in het vorige lid bedoelde medewerking zal Getdialog zijn op dat moment geldende uurtarief voor Opdrachtgever hanteren. Alle overige kosten van de overdracht naar een andere dienstverlener komen tevens voor rekening van Opdrachtgever. Het verzoek om medewerking dient voor de datum waarop de Overeenkomst eindigt Schriftelijk bij Opdrachtgever te zijn ingediend.

 

Artikel 20.          Varia

20.1.     Nederlands recht is van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag. Deze bepaling doet niets af aan het recht van elk der Partijen een voorziening in (arbitraal) kort geding te vragen, onverminderd het recht van elk der Partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen. 

20.2.     Alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst verjaren – behoudens bepalingen van dwingend recht – na verloop van één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag waarop nakoming van verplichtingen uit de tussen Partijen bestaande Overeenkomst opeisbaar zijn geworden. Dit artikel laat de reguliere verjaringstermijn van de vorderingen van Getdialog onverlet.

20.3.     De administratie van Getdialog is leidend, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.

rutger-roze.png
bottom of page